Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
Innspill til planarbeidet
16. mars 2012
I alle Nordfjellakommunene arbeides det nå med innspill til det regionale planarbeidet. Kommunene skal innen 5. mai gi et første innspill om hva som er viktig arealbruk i området for kommunen.
Kommunene har derfor i løpet av januar og februar gjennomført lokale informasjonmøter. Oppleggene for møtene har vært noe ulike. Men alle har formidlet at nå må innbyggere og andre interesserte gi kommunen innspill og meninger om viktige arealbruksinteresser innenfor utredningsområdet. Dette skal i denne omgang rettes til den enkelte kommune og vil gi grunnlag for kommunens samlede innspill til planarbeidet.
De kommunale innspillene vil være svært viktig grunnlag for utforming av et første forslag til regional plan for Nordfjella. Når et planforslag i løpet av høsten foreligger, vil det bli gjennomført bred høring og offentlig ettersyn.
I de fleste kommunemøtene har prosjektleder Ellen Korvald holdt en orientering om hvilke rammer planprogrammet gir for planarbeidet. Se presentasjon her. På møtet i Aurland og Lærdal holdt Per Jordhøy, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, foredrag om villreinen i Nordfjella. Se presentasjonen her.  
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish