Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
Planprogram
16. september 2011
Styringsgruppa har nå avsluttet sitt arbeid med planprogrammet. Styringsgruppas endelige forslag til planprogram for Regional plan for Nordfjella kan leses her. Det reviderte planprogrammet vil nå gå videre til sluttbehandling i fylkesutvalgene i de tre fylkene.
For tilgang til bedre versjon av kartet som viser utredningsområdet, se her.
 
Les hele saken
Høring av planprogram
1. juni 2011
Styringsgruppa for regional plan for Nordfjella har vedtatt å legge forslag til planprogram for planarbeidet ut til høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet kan leses her og brev som er sendt ut i forbindelse med høringen kan leses her. Forslag til avgrensning av planområdet framgår av dette kartet.
 
Planarbeidet berører kommunene Hol, Ål og Hemsedal i Buskerud, Voss og Ulvik i Hordaland, samt Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane.
Hovedformålet med regional plan for Nordfjella er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens leveområder. Gjennom prosessen skal ulike brukerinteresser avveies med sikte på å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår, å bidra til gode muligheter for naturbasert næringsliv og bygdeutvikling i lokalsamfunnene rundt Nordfjella og å legge til rette for allment friluftsliv.
Prosjektet er startet opp etter initiativ fra Miljøverndepartementet. Planprosjektet forventes avsluttet tidlig i 2013.
Arbeidet ledes av en styringsgruppe med alle sju ordførere, seks fylkespolitikere, tre fylkesmenn og leder av villreinnemnda. 
Høringsfrist er satt til 15. juli 2011. Alle merknader til planprogrammet bes sendt Regional plan for Nordfjella, Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen innen fristen.
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald på tlf. 32808728 eller ellen.korvald@bfk.no.
 
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish