Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintOrganisering av planarbeidet
4. juli 2011
Arbeidet med Regional plan for Nordfjella er organisert som et prosjekt i regi av de tre berørte fylkeskommunene, med sekretariatet i Buskerud fylkeskommune. Viktig prinsipper i organisasjonsmodellen for arbeidet er
  • en politisk styringsgruppe (på ordfører/fylkesordførernivå), supplert med fylkesmennene og den statlige villreinnemnda for å sikre samordning med statlige ansvarsområder og hensyn til villreinen spesielt
  • en aktiv administrativ gruppe, der fagfolk fra kommunene, fylkesmennene, villreinnemnda og fylkeskommnuene møtes for løpende dialog om planarbeidet
  • et åpent referanseforum der ulike interessegrupper og enkeltpersoner kan delta for å få informasjon og gi innspill. Her er det ca. halvårlige møter. 
Valget høsten 2011 kan gi endringer i sammensetningen, men fram til valget består styringsgruppa av følgende personer:

Erik Kaupang, ordfører i Hol kommune

Torleif Dalseide, ordfører i Ål kommune

Oddvar Grøthe, ordfører i Hemsedal kommune

Mona Hellesnes, ordfører i Ulvik herad

Gunn Berit Lunde Aarvik, Voss kommune

Lars Petter Nesse, varaordfører i Lærdal kommune

Olav Ellingsen, ordfører i Aurland kommune

Runolv Stegane, fylkesvaraordfører i Buskerud fylkeskommune

Trond Johansen, fylkespolitiker i Buskerud fylkeskommune

Lars Helge Ljone, fylkespolitiker i Hordaland fylkeskommune

Aslaug Hellesøy, fylkespolitiker i Hordaland fylkeskommune

Åshild Kjelsnes, fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ivar Kvalen, fylkespolitiker i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Øivind Holm, miljøvernsjef, Fylkesmannen i Buskerud

Lars Sponheim, Fylkesmann i Hordaland

Nils Erling Yndesdal, miljøvernsjef, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Martin Lindal, Villreinnemnda

Fylkesvaraordfører i Buskerud Runolv Stegane er leder, og fylkevaraordfører i Sogn og Fjordane Åshild Kjelsnes er nestleder. Navn med uthevet skrift er valgt til å sitte i arbeidsutvalget (AU).
Ellen Korvald i Buskerud fylkeskommune er prosjektleder. Hun kan nås på telefon 32808728, mobil 97157263 eller mail ellen.korvald@bfk.no.
 
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish