Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintSluttbehandling av regional plan
6. juni 2014
Regional plan for Nordfjella skal til sluttbehandling i alle de tre fylkestingene 11. eller 12. juni. Fylkestingene får parallelle saksutredninger og forslag til vedtak (men med ulik målform).
Rådmannens forslag til vedtak:

1.       I henhold til plan- og bygningslovens §8-4 vedtar fylkestinget i Buskerud Regional plan for Nordfjella, med plankart og planrapport datert 06.01.2014.

2.       Fylkestinget ber om at det i samarbeid med de to øvrige fylkeskommunene legges fram en egen sak om videre oppfølging av handlingsplanen.

3.      Vedtaket gjøres under forutsetning av at de to øvrige fylkene fatter likelydende vedtak.

 
Hele saksutredningen for Buskerud kan leses her. Se også lenker til planrapport og plankart.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish