Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintHøring og offentlig ettersyn
2. september 2013
Fylkesutvalgene i Buskerud, i Sogn og Fjordane og i Hordaland har i møter (20. august i Buskerud, 21. august i Sogn og Fjordane og 29. august i Hordaland) vedtatt å legge forslag til Regional plan for Nordfjella ut til høring og offentlig ettersyn.
Høringsfristen er 1. november
Offentlige instanser, lag og organisasjoner og andre interesserte inviteres til å uttale seg til planforslaget.
 
Nedenfor kan høringsdokumentene lastes ned:
  • plankart som viser planområdet med regionale arealsoner.
  • planrapport med bla. informasjon om prosjektet og om Nordfjella, planbeskrivelse med retningslinjer for arealdelen, handlingsplan og konsekvensutredning.
  • retningslinjer, kap. 6.3 i rapporten
Den politiske saksutredningen (fra Buskerud) som var til behandling gir sammenfattet informasjon om bakgrunn, planprosess og hovedtrekk i planforslaget. Se også det forenklet illustrerende plankartet (kart 10 i rapporten) for å få en rask oversikt. 
Andre dokumenter av interesse for høringen:
Informasjonsmøter

Det inviteres til fylkesvise informasjonsmøter om planen til følgende steder og tider:

·         Voss:                    mandag 16. september kl. 19 i kommunestyresalen i Tinghuset

·         Aurland:             mandag 23. september kl. 18 i kommunestyresalen på Rådhuset

·         Ål:                         tirsdag 24. september kl. 18 i kommunestyresalen på Tingstugu

Møtene legges opp med en innledende orientering om planforslaget og deretter mulighet for spørsmål i plenum og/eller mer direkte dialog med representanter fra kommunene og fra fylkesnivå.
 
Spørsmål?
Ta kontakt med prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32 80 87 28 eller ellen.korvald@bfk.no eller planleggere og politikere i egen kommune, dersom det er spørsmål dere ønsker drøftet utenom disse tidspunktene.
Om ønskelig er det mulig å få tilsendt plandokumenter ved å kontakte prosjektleder.
 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish