Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintIntern høring av foreløpig planutkast
22. mars 2013
Styringsgruppa gjennomførte i møte 23. jaunuar en drøfting av utkast til regional plan for Nordfjella.
Som resultat av møtet foreligger et samlet, men foreløpig, utkast til plankart og retningslinjer. Dette er nå på intern høring. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det i styringsgruppemøtet var delte meniger om noen kartavgrensninger og noe av innholdet i retningslinjene. Frist for intern høring er 1. mai.
 
Se aktuelle dokumenter på følgende linker:
Hensikten med den interne høringen er

·         å gi kommunene anledning til å vurdere eget areal i en helhetlig sammenheng

·         at alle i styringsgruppa skal ha mulighet til å sjekke ut planforslaget og å forankre planarbeidet i egen organisasjon.

·         å gi alle i styringsgruppa mulighet til å komme med forslag til endringer av planutkastet med bakgrunn i intern drøfting på "hjemmebane".

Alle innspill fra den interne høringen vil bli forelagt styringsgruppa og være et viktig innspill til neste plandrøfting (i mai eller juni). Samtidig med intern høring gjennomføres en konsekvensutredning som også skal foreligge til dette neste møtet. Dette gir styringsgruppa et styrket kunnskapsgrunnlag for den neste drøftingen.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at bred ekstern høring og offentlig ettersyn vil bli gjennomført seinere, trolig i september/oktober. 

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish