PrintSluttbehandling av regional plan
6. juni 2014
Regional plan for Nordfjella skal til sluttbehandling i alle de tre fylkestingene 11. eller 12. juni. Fylkestingene får parallelle saksutredninger og forslag til vedtak (men med ulik målform).
Rådmannens forslag til vedtak:

1.       I henhold til plan- og bygningslovens §8-4 vedtar fylkestinget i Buskerud Regional plan for Nordfjella, med plankart og planrapport datert 06.01.2014.

2.       Fylkestinget ber om at det i samarbeid med de to øvrige fylkeskommunene legges fram en egen sak om videre oppfølging av handlingsplanen.

3.      Vedtaket gjøres under forutsetning av at de to øvrige fylkene fatter likelydende vedtak.

 
Hele saksutredningen for Buskerud kan leses her. Se også lenker til planrapport og plankart.