PrintVillrein som reiselivsattraksjon
17. oktober 2011
Miljøverndepartementet finansiert et forprosjket som belyser problemstillingen  villrein som reiselivsattraksjon.
Rapporten kan leses her.
Les også omtale av rapporten på Norsk villreinsenters nettside http://www.villrein.no/Aktueltognytt/tabid/5014/newsid10415/1616/Default.aspx.
Rapporten er utarbediet av MIMIR med Torill Olsson som faglig ansvarlig. Arbeidet er gjennomført i dialog med en prosjektgruppe bestående av Terje Kaldager (Miljøverndepartementet), Bente Bjerknes (reiselivsfaglig rådgiver i Buskerud fylekskommune), Jo Skorem (Norsk villreinsenter Nord), Astrid-Alice Haug (planlegger i Tynset kommune) og Ellen Korvald (regional planlegger i Buskerud fylkeskommune).
Prosjektet planlegges videreført.